Sammlerclub vu
Brauereiartikelen L√ętzebuerg
 
Home
Battin Beierhaascht Bijnens Bofferding Clausel Clausen Diekirch Dudelange Eich
Esch Fox Funck-Bricher Grand Brewing Gruber Heischter Henri Funck Hielbrew Mousel
Nowhere Ourdaller Redange Simon       Water Crown Caps

 

1             F 1              B 2              F 2             B 3             F 3              B
5             F/B    6              F/0   7              F/0   8              F 8             B
9             F 9              B
    
11            F 11            B 12            F 12            B 13            F/0       14      F/0    green
need scan need scan
15             F 15             B 16              B    17             B 18             B    19              B  
20             F 20             B 21               B
22            F 22             B 23            F 23             B


24             F 24            B 25            B 26            F 26           B
     27           F/0  
29   F 29   B 30    F 30   B 31    F 31   B
33            F/0     This is not from Lux     35            F 36             B 38           F/0 39            F/B
Br. Leisnig Germany      37             F/B  
40            F 40            B 41             B 43             F 43            B
44             F 44             B 45            F/B 46             F/B
48            F/B 49            F/0 50            F/B 51             F/B 52             F 52             B
53            F 53              B 54          F
54             B 55             F 55             B

56          F 56            B
   57          F/0
59             F 59             B 60              B 61            F 61             B
    58             F/0
63      F     63      B     64       B 65      F 65     B 66      B
62      F/0 blue black
67             B
70           F     89mm 70             B 71             B 72             B

69           F/0  89mm
               diff paper
74             F 74             B 75             B
76             B    77             F/0    103mm
73             F/0

78             F/0    107mm
81             F 81             B 82             B 83             B 84             F/0
   80             F/0
86            F/0 87             F/B 89             F/B 91             F/0 92             F/0
88             F/0 90             F/0
94            F 94            B 96            F 96             B
    93            F/0       95            F/0
98            F/0 99            F/0   90mm   101           F/0   90mm 103         F
100          F/0   107mm 102         F/0  diff. colours
103           B 104           B 105           B 106           B 107          B 108           B
110    F        diff. colours 110    B 111    B 112    B 113   B 114    B
109   F/0
115           F 115           B 116          F 116           B 117           B 118           B
119          B 120          F/0 121          F/0 123           F 123          B
   122           F/0
124           F
124          B 125           F/0 126          F/0 127          F 127         B
         
128           F 128             B  129              F/0 130           F 130              B
131            F 131             B 132           F/0 133           F 133             B
134           F 134            B 136          F 136           B 138         F 138           B
   135           F/0    137         F/0
139            F 139            B 140            F 140            B 141             F 141           B
                         
       142            F/0             143            F          143           B           144          F             144          B
         
           145         F              145           B           146           F         146            B         147           F         147           B
102mm 102mm
148        F 148          B 149           F 149      B 150         F 150        B
107mm 107mm 107mm 107mm
151          F 151         B 152          F 152        B 153       F 153      B
154          F 154         B 155        F 155      B 156         F 156        B
157          F 157          B 158         F 158        B 159         F 159         B
   
160         F  160         B  161      F 161       B 162        F 162          B
 
163         F 163        B 164        F 164        B 165      F/0  
166        F 166      B 167       F 167       B 168       F 168       B
    107mm 107mm    
   
169      F 169       B 170      F 170     B 171    F/0  
102mm 102mm        
       
172      F 172       B