Sammlerclub vu
Brauereiartikelen Lëtzebuerg
 
Home
Battin Beierhaascht Bijnens Bofferding Clausel Clausen Diekirch Dudelange Eich
Esch Fox Funck-Bricher Grand Brewing Gruber Heischter Henri Funck Hielbrew Mousel
Nowhere Ourdaller Redange Simon       Water Crown Caps

 1            F 1               B 2           F             2           B                    3             F/0       4           F/0  


6             F/0              7             F/0 8               F/0           9               F/0
10            F/0

11        F/0 12        F/0
13           F         red 13             B 14               F 14              B
need scan
16          F 16              B 20             F/B
17        F/B diff. paper

18          F/0
24 - 28          F 24            B 25             B 26               B 27             B 28            B
23           F/B  
diff. corners
32 - 41     F 32            B 33             B 34             B 35             B 36              B
   31             F/B
printing diff.
  30             F/0


37            B 38              B 39            B 40          B 41          B
45 -50        F 45            B 46              B 47              B 48              B 49             B
44            F/B
50             B
55           F/B 56 & 57            F 56            B 57             B
61 - 67           F 61              B 62             B 63               B 64             B 65              B
    60                F/B
66            B 67              B 70 & 71             F 70             B 71              B
72              F 72             B 74 & 75          F 74             B 75              B
77           F 77            B 79          F 79            B
80            F 80            B 82            F 82             B
84 & 85            F 84            B 85            B 86 & 87            F 86             B 87             B
88           F 88           B 90            F 90            B 92            F 92              B
94              F 94               B
98 - 100           F 98              B 99             B 100           B
103 & 104            F 103             B 104            B
107             F 107            B 108 & 109           F 108            B 109             B
  106            F/0

4mm thick
110             F
110            B 112            F
112             B 113            F
113            B
    111            F/B
114        F 114         B
  115 - 119          F
115             B
116            B 117            B 118            B 119          B
121            F
121            B 122            F/B 123             F/0

120            F/0
82mm 94mm
124           F 124            B 125             F 125             B
126 & 127         F 126           B
127             B
129          F            90mm 129            B
107mm 128          F/0         90mm 130            F/0
131 - 136            F
131            B 132            B
133             B 134            B 135             B
90mm                


  
136             B
137         F/0  
140            F 140            B
142            F 142            B 144            F 144            B
   143            F/0

146 - 150            F 146           B 147           B 148            B 149            B 150            B         
90mm

handstamped
153 - 160      F 153            B 155            B 156             B 157             B 158            B
152             F/0 need scan need scan
151             F/B

159             B 160            Bneed scan


  165 - 194         F 165           B 166           B 167           B 168          B         169        B              
164             F/0 need scan
170             B 171             B 172            B 173            B 174            B 175            B
176             B 177            B 178             B 179            B 180            B 181             B
182            B 183            B 184             B 185            B 186          B 187           B
188             B 189             B 190             B 191             B 192            B 193            B
         
194          B          
195            F/0 196            F 196             B 197 & 198            F 197            B 198             B
diff printing  on 1825
201            F 201            B 203 & 204            F 203            B 204            B 205             F/0
   200            F/0    202            F/0
206            F/0 207             F/0 208             F/0 209             F/0 210            F/0
211             F 211             B 212             F 212             B 213             F 213            B
214             F 214             B 215             F 215            B 216             F 216             B
217             F 217            B 218             F 218             B 219            F 219            B
221             F 221            B 222            F/0 223            F/0 224            F/0 225          F/0
   220             F/0
227            F 227             B 229            F 229            B 230            F/0 231            F/0
   226            F/0    228            F/0
236             F 237             F 238             F 239             F 236-239     B
   232             F/0   233             F/0    234             F/0    235             F/0
240             F/0 241             F/0 242             F/0 243         F/0
      Glass & yellow border plastified