Sammlerclub vu
Brauereiartikelen Lëtzebuerg
 
Home
Battin Beierhaascht Bijnens Bofferding Clausel Clausen Diekirch Dudelange Eich
Esch Fox Funck-Bricher Grand Brewing Gruber Heischter Henri Funck Hielbrew Mousel
Nowhere Ourdaller Redange Simon       Water Crown Caps

Diekirch since 1971

Diekirch until 1970

Diekirch since 1971

 
250           F 250           B                252          F
 252          B  253          B 254            B
printing diff.
251          F 251            B 255            B 256            B 257            B
258            B 259           B 260            B
265            F 265            B  264            F/0


271            F 271            B 272            B
274            B
  270            F/0

277            F 277            B
279           B 280              B
  276            F/0
283            F 283            B 284             B
   282            F/0
289           F 289           B 290            B 291            B
   288           F/0
294            F 294            B 295            B 296           B 297           B          298          B
   293            F/0
 
300            F 300            B 301            B
303         B

  299            F/0
306            F 306            B 307           B 308           B
   305            F/0

312           F 312            B 313            B
316             B
   311           F/0
319           F 319            B 322           B
  318           F/0
325           F 325            B 326           B 327            B
   324           F/0
329           F 329           B
331            B 332            B
   328           F/0
340           F 340            B 341            F 341           B 342            F 342           B
343           F 343           B 344           B 345            F 345           B
346            F 346            B 347             F 347            B 348            F 348            B
349            F 349            B 350            F 350            B 351            F 351            B
352            F 352            B 353            B
360            F 360           B 361            F 361           B 362            B
365           F 365           B 366            B F B
370       F     108mm 370           B 371            B


blue black
372       F      93mm 372          B 373           B 374            B 375             B
handstamped handstamped handstamped
377           F 377            B 378           B 379           B
381           F 381           B 382            B 383           B
385            F 385           B 386            B

387           F 387          B 388           B 389         B
handstamped handstamped
391          F 391           B 392        F/0    393           F/0 394          F/0 395           F/0
   390          F/0 106mm
396            F 396           B 397           F 397           B 399           F 399           B
400   F/0
401           F 401           B 402           B 403           F 403            B

404            F 404            B 406           F 406           B
410           F                  411           F                  412            F                  413            F                  414            F                 415            F                 
434           F                 435           F                  436            F                  437            F                  438            F                439            F                 
416            F                  417            F                  418            F                419            F                 420           F                 421            F                
440            F                 441            F                  442            F                 443            F                 444           F                 445            F                
 422          F                     423            F               424            F                     425          F                  426            F                  427            F             
446           F                    447            F                 448            F                 449            F            450            F                451            F              
428            F                     429           F                 430            F                 431           F                 432           F               433           F                
452            F                 453           F                454            F                  455           F                 456           F               457           F               
410 - 433   B     434 - 457    B       460           F/B    
461          F 461          B 462            F 462            B 463            F 463            B
           464              F     464             B 465            F 465              B 466            F 466              B
  
467              F 467               B 468             F 468              B
469             F 469                B 470              F 470             B
471            F     471           B 472             B
475           F 475            B 476             B 477           B
  474           F/0
479            F 479             B 480             B 481            B
   478            F/0
483            F 483             B 484             B 485             B
   482            F/0
487            F 487            B     488             B 489             B
   486            F/0
491            F 491             B 492             B
  490            F/0
         495            F          495             B 496             B 497             B
         494            F/0       
      500         F/0                    501          F/0                   502        F/0                   503            F/0                   504            F                 504            B           
       506            F                 506            B                   507             B                  509           F                    509           B                  510           B            
       505           F/0          

     508          F/0             
    512           F                   512            B                     513            B                     515            F                 515            B                 516            B            
    511           F/0                   514            F/0           
     517            F                    517            B                        519         F/0          

        526       F                      526            B                  528            B              
     529            B                   530            B             
      525        F/0           
    532          F                    532        B                     533        B                      534      B                     535       B                
     531           F/0            
    537            F                   537           B                    538             B                  539            B                  540            B              
     536           F/0            
   542            F               542            B               543            B                    544            B                   545            B             
    541            F/0            
   547            F               547            B               548            B                550            F                550         B                      551         B            
   546            F/0                  549            F/0          
    553           F                  553            B                  554             B                   556            F                   556            B                   557            B             
 552            F/0            555            F/0            
         558            F                      558            B                      560            F                          560            B                          561           F/0  
         Plastic on cork      
 
    563           F                    563            B                    564            B                565            B               566            B                  567           B               
    562            F/0            
568            B 569             B
    570           F                    570           B                     571            F                   571            B                   572           F                     572            B              
573            F/0        574         F/0         575      F/0         576         F/0 577         F/0 578             F/0
      
   Plastic on cork                         
579            F 579            B 580          F/0              581          F 581          B 582          F/0
         
583          F 583            B 584            F/0 585           F/0 586           F/0 580A         F/0
          583A       F/0         90mm
587         F 587             B 588          F/0 589         F/0 590          F/0 591          F/0
 
592        F/0 593         F 593           B 594        F 594          B 595      F/0
596          F 596          B 597          F/0 598         F/0 599        F/0 600       F/0
   
601       F/0 602          F/B 603        F/0  604         F 604        B  
     
605        F 605       B 606       F/B      
607     F 607     B 608      F 608     B 609     F 609     B
610     F 610     B 611     F 611     B 612     F 612     B
613     F 613     B 614     F 614     B 615     F 615     B
616     F 616     B 617     F 617     B 618     F 618     B
619     F 619     B 620     F 620     B 621     F 621     B
622     F 622     B 623     F 623     B 624     F 624     B
625     F 625     B 626     F 626     B 627     F 627     B
628     F 628     B 629     F 629     B 630     F 630     B
631     F 631     B 632     F 632    B 633      F 633       B
634        F 634       B 635      F  635      B  636     F 636      B
       
637      F/0 638        F  638         B